Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2024

Gösterim: 1309

Döner Sermayeli İşletmelerde E-Fatura Uygulaması

Bilindiği üzere, 19/10/2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin “e-Fatura Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu” başlıklı IV. 1.4 maddesinin (c) fıkrasında “10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar ile iktisadi kamu kuruluşlarının e-Fatura uygulamasından yararlanma zorunluluğu, usul ve esasları Muhasebat Genel Müdürlüğü’nce tespit edilen Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Sistemi çerçevesinde belirlenir.” hükmü yer almaktadır.

Buna göre, Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Sisteminde sadece genel bütçeli idareler e-Fatura kapsamına alındığından, konu hakkında yeni bir duyuru yapılana kadar, döner sermayeli işletmelerin e-Fatura sistemine geçme zorunluluğunun bulunmadığı değerlendirilmiştir.

Bilgilerinize sunulur.